Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se:

 1. pravodobnim objavljivanjem informacija o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka na primjeren i dostupan način, odnosno na njegovim internetskim stranicama ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti
 2. davanjem informacije korisniku, koji je podnio zahtjev, na jedan od sljedećih načina:
  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanjem informacije pisanim putem,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

Zahtjev za pristup informaciji i za ponovnu uporabu informacija može se podnijeti službenici za informiranje Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka:
• pisanim putem na adresu: Wenzelova 3/A, Rijeka 51000
• elektroničkim putem, na e-mail: petra.rex-mihelec@cpr-rijeka.hr
• telefaksom na broj 051/687-588 ili
• usmenim putem na broj telefona: 051/546-451

Pisani zahtjev mora sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da pismene zahtjeve i zahtjeve upućene elektroničkim putem podnosite putem predviđenih obrazaca:
• Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
• Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije
• Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14-ispravak). Na zahtjev korisnika Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka dostavit će mu način izračuna naknade troškova.

Službenica za informiranje Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka:
Petra Rex Mihelec
e-mail: petra.rex-mihelec@cpr-rijeka.hr
tel.: 051/546-451

Službenica za zaštitu osobnih podataka
Petra Rex Mihelec
e-mail: petra.rex-mihelec@cpr-rijeka.hr
tel: 051/546 451

Provedba prava na pristup informacijama