Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine  br. 25/13, 85/15 i 69/22).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugi tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe  za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  • poštom na adresu: Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, Wenzelova 3/A, 51000 Rijeka
  • na adresu elektroničke pošte: petra.rex-mihelec@cpr-rijeka.hr
  • na broj telefona: 051/323-869 ili 051/546-451

Službenica za informiranje: Petra Rex Mihelec, dipl. iur.

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama

Za vaše zahtjeve možete koristiti sljedeće obrasce:

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine 12/1415/14-ispravak i 141/22).

Za dodatne informacije o pravu na pristup informacijama posjetite mrežnu stranicu Povjerenika za informiranje.

Ispunjeni upitnik za samoprocjenu provedbe ZPPI , od 28.7.2023. g.

Godišnje izvješće o provedbi prava na pristup informacijama

Arhiva izvješća o provedbi prava na pristup informacijama

Popis skupova podataka.