Cjenik usluga

Cijena usluga profesionalne rehabilitacije utvrđuje se Cjenikom usluga profesionalne rehabilitacije koji izrađuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a donosi ministar nadležan za rad krajem godine za sljedeću godinu.