Usluge

CJENIK USLUGA

Cijena usluga profesionalne rehabilitacije utvrđena je Cjenikom usluga profesionalne rehabilitacije kojeg donosi ministar nadležan za rad krajem godine za sljedeću godinu.

  Usluga Cijena
  Usluga 6. Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i u radnom okruženju

15,93 eur/sat

  Usluga 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)

15,93 eur/sat

NARUDŽBENICA

Uslugu Centra možete naručiti putem narudžbenice, na priloženom obrascu.

Postupak naručivanja

Naručitelj usluge Centru šalje ispunjenu narudžbenicu uz koju prilaže potrebnu dokumentaciju. Tek zaprimanjem uredne narudžbenice, Centar evidentira narudžbu i dogovara termin obrade osobe u Centru. Narudžbenicu možete poslati poštom na našu adresu ili na e-mail voditeljice stručnog tima djurdjica.hribar@cpr-rijeka.hr uz naknadnu dostavu originalne narudžbenice.


Kratko o uslugama

Usluga 1

Rehabilitacijska procjena o razini radne sposobnosti, znanja, radnih navika i profesionalnih interesa

Ovo je temeljna usluga. Provodi se s ciljem utvrđivanja mogućnosti uključivanja osobe s invaliditetom u zapošljavanje ili obrazovanje, te po potrebi izrade individualnog plana profesionalne rehabilitacije. Usmjerena je na cjelovitu procjenu osobe s invaliditetom, pa se sastoji od :

 • Utvrđivanje zdravstvenog statusa (ključna zdravstvena stanja koja utječu na radnu sposobnost, sažeto u indikacije i kontraindikacije, procjena stupnja izlječenja, rehabilitiranosti i prilagođenosti osobe vezano za uključivanje u rad ili obrazovne aktivnosti, procjena potrebe za medicinskim / tehničkim pomagalima, procjena razumijevanja i prihvaćanja zdravstvenih teškoća )
 • Utvrđivanje socijalne situacije (koji čimbenici u okruženju mogu djelovati otežavajuće/ olakšavajuće u procesu rehabilitacije, obitelj, financije, stambena situacija, mobilnost, slobodno vrijeme)
 • Utvrđivanje profesionalne anamneze (školsko i strukovno obrazovanje korisnika, dosadašnje radno iskustvo, dodatna znanja i vještine stečene neformalnim putem, esej) 
 • Utvrđivanje kognitivnih funkcija, osobina ličnosti i profesionalnih interesa (procjena opće razine intelektualnih sposobnosti, specifičnih kognitivnih funkcija, procjena ličnosti, profesionalni interesi, motivacija za zapošljavanje / obrazovanje)
 • Utvrđivanje postojećih školskih znanja (provjera znanja iz matematike, provjera znanja iz hrvatskog jezika, provjera znanja rada na računalu)
 • Procjena radnog funkcioniranja (radno-funkcionalno ispitivanje, radna provjera)

Usluga 1.1

Rehabilitacijska procjena – utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad

Cilj usluge je utvrđivanje stupnja poteškoća i prepreka u zapošljavanju i radu. Obuhvaća aktivnosti:

 • Utvrđivanje zdravstvenog statusa
 • Utvrđivanje socijalne situacije
 • Utvrđivanje profesionalne anamneze
 • Psihološku procjenu

Utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad provodi se za zaposlene i nezaposlene osobe s trajnim zdravstvenim teškoćama koje do sada nisu ispunile kriterije za upis u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Procjenu invaliditeta u odnosu na rad provode centri za profesionalnu rehabilitaciju. Na temelju pozitivnog nalaza i mišljenja, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom izdaje Uvjerenje o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad koje se dostavlja podnositelju zahtjeva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo radi evidencije u Registru o osobama s invaliditetom.

Usluga 2

Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije

Usluga se sastoji od niza savjetodavnih i psihoterapijskih metoda kojima se omogućuje osobi s invaliditetom da prevlada teškoće (nedostatna motivacija, strah od neuspjeha, manjkave komunikacijske vještine, konfliktne situacije u privatnom životu i na radnom mjestu i sl.), prije uključivanja u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije.

Usluga 3

Izrada perspektiva

Cilj usluge je: osmisliti individualni plan obrazovanja, prilagođen zdravstvenim ograničenjima, interesima, sposobnostima i motivaciji osobe s invaliditetom, te lokalnom tržištu rada. Sastoji se od opće profesionalne orijentacije, analize zanimanja i pronalaženja zanimanja. 

Usluga 4

Analiza radnog mjesta

Usluga je namijenjena uglavnom poslodavcima, koji su i njezini naručitelji. Cilj usluge je izrada plana arhitektonske i tehničke prilagodbe. Također, usluga  je podloga za procjenu radne učinkovitosti osobe s invaliditetom, te potrebe za stručnom podrškom  na određenom radnom mjestu i radnom okruženju. Uključuje: 

 • Obilazak radnog mjesta kod poslodavca- pristup radnom mjestu
 • Prikupljanje podataka (sistematizacija radnih mjesta, procjena rizika…)
 • Opažanje i mjerenje (izvođenje radnih operacija, fizikalni uvjeti radne okoline, zahtjevi radnog mjesta)
 • Utvrđivanje usklađenosti zahtjeva radnog mjesta i radne sposobnosti osobe s invaliditetom

Usluga 5

Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s obrazovnim programom

U uslugu se uključuju korisnici nakon provedene usluge rehabilitacijske procjene ili usluge izrade perspektiva, kada centar za profesionalnu rehabilitaciju izvodi uslugu  suradnji s nekom drugom ustanovom zbog čega su potrebni kontinuirano praćenje i stručna podrška korisniku i kada se predviđa da je korisniku tijekom profesionalne rehabilitacije potreban specifičan oblik stručne podrške prilagođen individualnim potrebama.

Usluga se provodi individualno, na temelju Plana individualne stručne podrške i praćenja tijekom obrazovanja /osposobljavanja/ usavršavanja kojim se definira:

 • cilj stručne podrške i praćenja tijekom procesa obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja
 • vrste stručne podrške te odgovarajuće metode i tehnike
 • provoditelj stručne podrške i praćenja
 • načini protoka informacija između provoditelja, korisnika i obrazovne ustanove ili poslodavca.

Usluga 6

Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i u radnom okruženju

Namijenjena je osobama s invaliditetom koje je potrebno neko vrijeme pratiti i podržavati ih na radnom mjestu na otvorenom tržištu rada. Namijenjena je osobama s invaliditetom koje zbog posljedica tjelesnih, senzoričkih ili mentalnih poteškoća imaju prepreke pri uključivanju u radni proces ili pri zapošljavanju te im je potrebna individualizirana stručna podrška i praćenje u razdoblju prilagodbe poslu i radnom okruženju. Usluga je namijenjena i osobama koje imaju poteškoće u zadržavanju posla te u prilagodbi poslu i radnom okruženju zbog promjena u zdravstvenom stanju (npr. osobama kod kojih je u odrasloj dobi nastupilo teško oštećenje vida).

Usluga 7

Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Radni centar)

Radni centar oblik je rehabilitacijske aktivnosti koja podrazumijeva „učenje kroz rad“ jednostavnijih radnih operacija i poslova. Provedbom usluge osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja, vještine i navike potrebne za obavljanje poslova pojedinog zanimanja u pojedinoj fazi radnog procesa. Time jačaju radne potencijale te osobne i profesionalne kompetencije prijeko potrebne za kasniju adaptaciju na stvarnu radnu sredinu i zapošljavanje. 

U radionicama radnog centra simuliraju se tehničko–tehnološki radni procesi različitih zanatsko–industrijskih i uslužnih struka i zanimanja te ostalih pomoćnih zanimanja, sljedeći uobičajene faze rada i služeći se standardnim alatima, strojevima i materijalima.

U regiji u kojoj djeluje CPR Rijeka, za sada ne postoji radni centar.

Usluga 8

Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica)

Virtualna radionica (vježbenička tvrtka) oblik je rehabilitacijske aktivnosti koja razumijeva „učenje kroz rad“. Provedbom usluge osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja i vještine potrebne za obavljanje administrativnih, financijsko-računovodstvenih, komercijalno-marketinških i sl. poslova čime jačaju osobne i profesionalne kompetencije prijeko potrebne za efikasno zapošljavanje i privikavanje na stvarnu radnu sredinu.

U Virtualnoj radionici se na najsuvremenijoj informatičkoj opremi uz odgovarajuću softversku potporu i posebno educirane trenere simuliraju stvarne radne situacije iz financijskih i računovodstvenih odjela, nabave, prodaje, marketinga, skladišta sirovina i gotovih proizvoda, administrativnih i sl. poslova.

Usluga 9

Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)

Predlaganje plana prilagodbe radnog mjesta, s obzirom na pristupačnost, fizičke aspekte, psihosocijalne i kognitivne aspekte radnog mjesta i radnog okoliša. Provedba usluge je osnova za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada. 

Cilj usluge je povećanje mogućnosti uspješnog zapošljavanja i zadržavanja posla, povećanje radne učinkovitosti, izdržljivosti i samostalnosti u radu, povećanje mogućnosti za sigurno obavljanje posla, razumna prilagodba rada osobi s invaliditetom i sprečavanje pogoršanja zdravstvenog stanja. 

Naručitelji ove usluge su poslodavci koji zapošljavaju ili namjeravaju zaposliti osobu s invaliditetom.

Usluga 10

Procjena radne učinkovitosti

Usluga ima za cilj uspoređivanje ostvarenja radnih rezultata osoba s invaliditetom u odnosu na druge zaposlene na istom radnom mjestu, a temelj je za traženje subvencije plaće od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Usluga 11

Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu

Cilj ove usluge je usvajanje novih i usavršavanje postojećih radnih vještina kroz rad na konkretnom radnom mjestu, jačanje radnih potencijala, povećanje efikasnosti rada i mogućnosti prilagodbe radnoj okolini.

Usluga 12

Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom

Cilj usluge je stjecanje potrebnih kvalifikacija, teorijskih i praktičnih znanja za obavljanje određenog zanimanja kroz verificirane obrazovne programe.