Najčešća pitanja

ŠTO JE PROFESIONALNA REHABILITACIJA?

Profesionalna rehabilitacija naziv je za skup aktivnosti kojima je cilj osposobiti osobu s invaliditetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija. Sve usluge Centra predstavljaju aktivnosti koje služe krajnjem cilju, odnosno rehabilitaciji osoba s invaliditetom u svijet rada.

Profesionalna rehabilitacija u užem smislu je proces stjecanja kvalifikacija (kroz programe obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja) osobe s invaliditetom. Centar procjenjuje imaju li osobe s trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, a koje imaju preostalu radnu sposobnost, mogućnosti i kapaciteta za ulazak u takav proces.

KOME JE NAMIJENJENA?

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti osoba kojoj je prema posebnom propisu utvrđen status osobe s invaliditetom te time ispunjava uvjete za upis u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju u užem smislu utvrđuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (skraćeno HZMO) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (skraćeno HZZ). Pri tom uzima u obzir procjenu, odnosno nalaz i mišljenje Centra.

ŠTO JE PROCJENA U CENTRU I ČEMU SLUŽI?

Procjena se provodi u sklopu raznih usluga Centra. Svrha je utvrditi kapacitete i ograničenja u općem i radnom funkcioniranju osobe, sa specifičnim naglaskom na određena područja, ovisno o svrsi procjene.

Rehabilitacijska procjena temeljna je usluga i služi prvenstveno procjeni kapaciteta za ulazak u proces profesionalne rehabilitacije. U procjeni invaliditeta u odnosu na rad provodi se kraća rehabilitacijska procjena, a u drugim uslugama elementi te procjene.

KOLIKO TRAJE PROCJENA U CENTRU?

Rehabilitacijska procjena (tzv. duga procjena), sveobuhvatna je usluga i iz tog razloga može trajati do 5 dana, maksimalno 6 sati na dan. Procjena u sklopu drugih usluga (tzv. kratka procjena) Centra jednodnevna je u trajanju od 6 sati.

KAKO IZGLEDA PROCJENA?

Svaka procjena (kratka i duga) sadrži ove elemente: pregled specijaliste medicine rada, psihologijski intervju i testiranje, prikupljanje radne anamneze u kontaktu s rehabilitatorom i pedagogom, te prikupljanje socijalne anamneze u kontaktu sa socijalnim radnikom.

Duga rehabilitacijska procjena uključuje i procjenu radno-funkcionalnih sposobnosti, testiranje znanja iz hrvatskog jezika, matematike, te znanja osnova rada na računalu, a ovisno o potrebi i pregled specijaliste medicine nekog drugog područja.

ZAŠTO ME VJEŠTAK UPUTIO VAMA?

Vještak (točnije Vijeće vještaka) može uputiti osobu koja je u proceduri ocjene radne sposobnosti, ako procijeni da potencijalno ima uvjeta i mogućnosti za profesionalnu rehabilitaciju. Centar u tu svrhu obavlja Uslugu rehabilitacijske procjene i donosi Nalaz i mišljenje o stvarnim mogućnostima za uključivanje u profesionalnu rehabilitaciju, što zatim služi vještaku u njegovom vještačenju.

IZDAJE LI CENTAR OCJENU RADNE SPOSOBNOSTI?

NE. CPR ne izdaje ocjenu radne sposobnosti, već to (rješenje o radnoj sposobnosti) utvrđuje i izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), a nakon provedenog vještačenja u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI).

IZDAJE LI CENTAR RJEŠENJE O INVALIDSKOJ MIROVINI?

Ne, CPR ne izdaje rješenje o invalidskoj mirovini.

ZAŠTO MI NEKI RADNICI, A OSOBE SU S INVALIDITETOM, NE ULAZE U KVOTU?

U kvotu se ne ubrajaju sve osobe s invaliditetom, nego samo radnici koji su evidentirani u Očevidniku zaposlenih osoba s invaliditetom (skraćeno Očevidnik). No, ne moraju sve osobe s invaliditetom udovoljiti kriterijima za upis u Očevidnik.

TKO „ULAZI“ U OČEVIDNIK?

Očevidnik sadrži podatke o osobama s invaliditetom koje su prijavljene na mirovinsko osiguranje na temelju radnog odnosa, odnosno samostalnog obavljanja djelatnosti, a kojima je priznat jedan od statusa prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN broj 75/18).

MOGU LI NA NEKI DRUGI NAČIN ISPUNITI KVOTU?

Osim da zaposlite propisani broj osoba s invaliditetom, možete obvezu ispuniti zamjenskom kvotom prema Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20, 145/20). Primjerice, možete zaključiti ugovore o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom, sa zaštitnom radionicom, stipendirati ili primiti učenike s teškoćama ili studente na praksu itd. O opcijama zamjenske kvote, kao i uvjetima ispunjavanja informirajte se na www.zosi.hr ili na tel. 01/6064–733, 01/6064–738, 01/6458–569, 01/6442–705.

KOLIKO MOŽE IZNOSITI POSTOTAK SUBVENCIJE PLAĆE?

Visina postotka subvencije plaće direktno ovisi o procjeni radne učinkovitosti, a na otvorenom tržištu rada može iznositi od 10 do 70% minimalne plaće utvrđene posebnim propisom.

POSTOJE LI KAKVI PREDUVJETI ZA OSTVARIVANJE SUBVENCIJE PLAĆE?

  1. Radnik mora biti upisan u Očevidnik i mora raditi na tom radnom mjestu, za koji se radi procjena, barem 3 mjeseca.
  2. Poslodavac mora naručiti Uslugu 10. Procjenu radne učinkovitosti. Temeljem Nalaza i mišljenja Centra utvrđuje se postotak smanjene radne učinkovitosti, o kojem je poslodavac informiran kroz Izvještaj o provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti.
  3. Da bi temeljem tog Izvještaja poslodavac mogao ostvariti mjesečnu subvenciju plaće, mora svaki mjesec dokazati da nema dugovanja prema državi, te da je uredno isplatio plaću radniku i ostala davanja.

Više informacija na www.zosi.hr ili na tel. 01/6442-710, 01/6184-727, 01/6184-726, 01/6458-481, 01/6064-731.

ISPLAĆUJE LI CENTAR SUBVENCIJU PLAĆE?

NE. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, isplaćuje subvenciju plaće.

ŠTO AKO NAKON PROCJENE RADNE UČINKOVITOSTI OSOBA PROMIJENI RADNO MJESTO?

Procjena radne učinkovitosti vezana je uz konkretno radno mjesto te je u slučaju prelaska na drugo radno mjesto potrebno ponoviti procjenu.

ORGANIZIRA LI I IZVODI CPR ARHITEKTONSKE RADOVE I NABAVU OPREME ZA RAD?

NE.

  1. CPR izrađuje Nalaz i mišljenje s planom prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je osnova za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prilagodbe.
  2. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom odobrava i isplaćuje sredstva temeljem navedenog Nalaza i mišljenja.
  3. Arhitektonske radove izvode te opremu i sredstva za rad dobavljaju za to specijalizirana poduzeća od kojih NARUČITELJ zatraži ponudu.

ZAŠTO JE POTREBNA PROCJENA CENTRA?

Cilj prilagodbe je prilagoditi uvjete rada i radnog okoliša osobi s invaliditetom kako bi posao mogla obavljati što ravnopravnije s osobama u istim radnim uvjetima i s istim radnim zahtjevima. Centar procjenjuje koji su to uvjeti i karakteristike posla te ih uspoređuje s individualnim potrebama osobe s invaliditetom. Na primjer to znači da osobe s istom dijagnozom ne trebaju nužno istu prilagodbu jer su zahtjevi radnog mjesta različiti ili obratno. Prijedlog utemeljen na takvoj analizi osigurava da će ista biti praktično upotrebljiva, odnosno da će biti razumna s obzirom na individualne potrebe osobe i financijske okvire.

KOLIKO JE MAKSIMALNI IZNOS PRILAGODBE?

Sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20) trošak prilagodbe radnog mjesta odnosno uvjeta rada nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, aktualno najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom po jednom tipu prilagodbe. Moguće je zatražiti oba tipa prilagodbe (i arhitektonsku i tehničku) istodobno.

POSTOJE LI OBVEZE POSLODAVCA NAKON PRILAGODBE?

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario ovaj poticaj prije proteka 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.